• image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
   
Z herneho sveta
Odkazy

Kontaktujte nás

V pracovné dni
od 10:00 do 18:00

Najpredávanejšie

Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Definícia predávajúceho

Predávajúcim je v elektronickom obchode GameSpace.sk prevádzkovateľ tohto internetového obchodu, spoločnosť :

Game Distribution s.r.o.
so sídlom M. R. Štefánika 722/11, 990 01  Veľký Krtíš, Slovenská republika,
IČO: 47392444,
DIČ: 2023855526,
IČ DPH: SK2023855526,
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 24870/S.

Definícia kupujúceho

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku  prostredníctvom internetového obchodu GameSpace.sk (ďalej len „obchod“) a uzatvorila zmluvu na diaľku s predávajúcim.

Fyzickou osobou - spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“) sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., Zákona o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Právnickou osobou (ďalej len „kupuj[ci podnikateľ“) sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti), osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.), osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri).

Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a podnikateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 048/412 49 69 alebo 048/415 18 71
Fax: 048/4124 693
E-mail: bb@soi.sk

2. Otváracia doba

Objednávky cez internetový obchod GameSpace.sk sú prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Telefonická komunikácia s našimi obchodníkmi je možná v dňoch Pondelok až Piatok v čase 10:00 - 17:00.

3. Ceny

Všetky ceny za tovar a služby uvedené v obchode sú uvádzané v mene EUR vrátane DPH.

Ceny produktov sú uvedené bez nákladov na dopravu, pokiaľ pri produkte nie je uvedené inak.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri produkte nie je uvedené inak.

4. Objednanie tovaru a vznik kúpnej zmluvy

Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, objednanie tovaru ponúkaného obchodom prebieha prostredníctvom objednávkového formulára integrovaného do systému obchodu. Objednávka vytvorená a odoslaná kupujúcim je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) vzniká prijatím a potvrdením objednávky predávajúcim, ktorý toto potvrdenie zašle kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Pre správne spracovanie objednávky predávajúcim je kupujúci povinný pravdivo vyplniť všetky informácie súvisiace s objednávkou. Pravdivé informácie sú zároveň základným predpokladom platnosti objednávky.

5. Dodacie podmienky

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej potvrdenia.

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, sortimente a cene uvedenej v objednávke.

Miestom dodania objednaného tovaru je dodacia adresa uvedená v objednávkovom formulári obchodu. Za splnenie objednávky a naplnenie kúpnej zmluvy sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

Zásielka obsahuje dodací list alebo faktúru a záručný list. Pokiaľ sa záručný list v zásielke nenachádza, ako záručný list slúži faktúra alebo dodací list.

Informácie o možnostiach dopravy, cene a obvyklých dodacích lehotách môžete nájsť v sekcii Doprava a platba.

Kupujúci je informovaný o odoslaní zásielky v deň jej odoslania. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie zásielky a to tým, že v dňoch očakávaného doručenia zásielky bude dostupný na telefónnom čísle uvedenom v objednávke alebo sa bude priamo nachádzať na adrese doručenia. Ak túto povinnosť nie je možné splniť, kupujúci o tom informuje predávajúceho.

Pri doručení zásielky je kupujúci povinný skontrolovať zásielku. Pokiaľ je zásielka poškodená, môže zásielku odmietnuť prevziať. Ak sa jedná o poškodenú zásielku a kupujúci sa ju rozhodne napriek tomu prevziať, je povinný spísať so zamestnancom pošty alebo kuriérom škodový zápis a uschovať ho k situácii primeranej lehote. Rovnaký postup je nutné dodržať ak po rozbalení poškodenej zásielky jej obsah nekorešponduje s priloženým dodacím listom alebo faktúrou, alebo je tovar poškodený alebo nefunkčný. Túto skutočnosť je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí zásielky jej obsah skontrolovať. Ak obsah zásielky nekorešponduje s priloženým dodacím listom alebo faktúrou, alebo je tovar poškodený alebo nefunkčný, je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

V prípadoch, keď kupujúci neprevezme zásielku s objednaným tovarom, si predávajúci vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu náklady, ktoré preukázateľne vynaložil na odoslanie a spätné zaslanie zásielky a to hlavne v prípadoch, keď zásielky s objednaným tovarom nie sú prevzaté opakovane alebo bezdôvodne.

6. Platobné podmienky

Za objednaný tovar kupujúci zaplatí jednou z nasledovných foriem:

Platba dobierkou - za tovar kupujúci zaplatí pri jeho prevzatí.

Úhrada vopred na bankový účet - úhradu vopred kupujúci zrealizuje na základe výzvy k úhrade zaslaním fakturovanej sumy na bankový účet predávajúceho, alebo osobným vkladom na pobočke banky, v ktorej má predávajúci vedený účet. Výzva k úhrade obsahuje číslo účtu predávajúceho, konštantný symbol, variabilný symbol, konečnú sumu k úhrade.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci môže objednávku čiastočne alebo úplne stornovať alebo zmeniť bez udania dôvodu do 1 hodiny od jej potvrdenia predávajúcim v zrozumiteľnej forme telefonicky alebo e-mailom na adrese info@gamespace.sk, alebo do 24 hodín od potvrdenia objednávky predávajúcim, ak kupujúci nedostal elektronickú správu od predávajúceho, že tovar objednaný kupujúcim bol odoslaný.

Ak kupujúci požiada o zrušenie objednávky potom, ako dostal správu elektronickou poštou, kde ho predávajúci informoval o odoslaní objednávky, predávajúci môže požadovať od kupujúceho úhradu preukázateľne účelne vynaložených nákladov na odoslanie.

Kupujúci môže objednávku čiastočne alebo úplne stornovať alebo zmeniť v prípade, že nebola dodržaná cena produktu uvádzaná obchodom, alebo nebola dodržaná lehota dodania tovaru, o ktorej informoval predávajúci kupujúceho e-mailom, alebo lehota dodania tovaru uvádzaná vo VOP.

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru písomnou formou.

Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal popisu tovaru v obchode a nebol vadný.

Tovar, ktorý kupujúci vracia predávajúcemu bez uvedenia dôvodu, je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho.

Tovar je možné bez udania dôvodu vrátiť po splnení nasledovných podmienok:

  • tovar nesmie byť použitý ani žiadnym spôsobom poškodený,
  • tovar musí byť v originálnom obale a kompletný (vrátane príslušenstva, návodov a produktov, ktoré boli dodané s tovarom ako dar alebo za symbolickú hodnotu, napríklad 1€),
  • spoločne s vráteným tovarom je nutné zaslať tiež doklad o kúpe (faktúru alebo dodací list),
  • spoločne s vráteným tovarom je nutné zaslať vytlačený a vyplnený sprievodný list (stiahnuť .pdf, stiahnuť .xlsx),
  • tovar nesmie byť zasielaný na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prijatá.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré kupujúci rozbalil (napríklad videohry).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený aj po akceptovaní návrhu kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy a jeho potvrdení vo vyššie špecifikovanej forme, odstúpiť od už uzatvorenej zmluvy a zrušiť objednávku, ale len výlučne z dôvodu vypredania zásob kupujúcim objednaného tovaru, alebo z dôvodu nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene uvedenej v obchode.

O odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúcim bude kupujúci informovaný bez zbytočného odkladu prostredníctvom elektronickej pošty. V takomto prípade sa môžu strany dohodnúť aj na náhradnom plnení.

V prípade, ak objednávka bola zrušená zo strany predávajúceho a kupujúci už za objednávku zaplatil, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu túto čiastku, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa, v ktorom oznámi kupujúci predávajúcemu číslo bankového účtu.

8. Záručné a reklamačné podmienky

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

Pri uplatnení práva na opravu doručí kupujúci reklamovaný tovar vrátane dodacieho listu alebo faktúry a záručný list, ak bol súčasťou balenia pri dodaní tovaru. Spolu s reklamovaným tovarom je nutné zaslať aj vytlačený a vyplnený reklamačný protokol (stiahnuť .pdf, stiahnuť .xlsx).

Zásielku s reklamovaným tovarom kupujúci zašle na adresu sídla predávajúceho výhradne poštou ako poistený balík 1. triedy. Zásielky zaslané na dobierku budú odmietnuté. O prijatí reklamovaného tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho písomnou formou (e-mailom).

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou časťou vybavenia reklamácie.

Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je dispozičnou vôľou kupujúceho, či ponúkaný tovar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za prípadné vady.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie kúpnej ceny).

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

9. Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky uvedené na internetových stránkach predávajúceho platia v uvedenom znení v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Vzťahy medzi oboma stranami - kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 

LiveZilla Live Chat Software